top of page

Professional Group

Public·6 members

Hutnikiewicz Od Czystej Formy Do Literatury Faktu Pdf 111 OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. Literatura podmiotu inaczej bibliografia podmiotowa - to spis tekstów kultury, które zostały wykorzystane w prezentacji, np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy. Literatura przedmiotu- inaczej bibliografia przedmiotowa to spis dokumentów dotyczących tematu prezentacji, np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne. OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Nazwisko i imię autora, Tytuł. Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. Bułhakow Michał, Mistrz i Małgorzata. Czytelnik, Warszawa Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem. PWN, Warszawa Białostocki Jan, Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. PWN, Warszawa 198 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ Tytuł. Red. Imię i nazwisko redaktora naczelnego, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jan Strzałko, Teresa Mosso -Pietraszewska, PWN, Warszawa 200 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) KSIĄŻKI Nazwisko i imię autora, Tytuł. [w:] Autor, Tytuł tomu. Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. Hutnikiewicz Artur, Ekspresjonizm. [w:] tegoż, Od czystej formy do literatury faktu. Wiedza Powszechna, Warszawa
hutnikiewicz od czystej formy do literatury faktu pdf 11

076b4e4f54


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Group Page: Groups SingleGroup
bottom of page